THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Toà án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần có thể có người đại diện theo pháp luật là một hay nhiều người và được phép thay đổi. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

1.     Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

2.     Thành phần hồ sơ

Căn cứ Điều 50 Nghị định 01/2021Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ gồm:

a)     Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký)  

(Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị  đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty);

b)    Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp  của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. 

c)      Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp  của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

d)    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

–       Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 

–       Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

e)     Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

f)      Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

g)     Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

h)     Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;

3.     Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau.
  • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
  • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
  • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia; 
  • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4.     Lưu ý

  • Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.
  •  Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Không viết tay vào mẫu nộp hồ sơ.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định hoặc (Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.