TỔ CHỨC CHIẾU, GIỚI THIỆU PHIM NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 TỔ CHỨC CHIẾU, GIỚI THIỆU PHIM NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tổ chức, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam không nhằm mục đích kinh doanh.

 1. Cơ quan thực hiện:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh.

"Thủ

 1. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh.
 1. Trình tự thực hiện:
 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (bộ) hồ sơ đến Cục Điện ảnh.
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
 1. Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011) hoặc công hàm (đối với cơ quan đại diện ngoại giao);
 • Bản dịch thuyết minh phim bằng tiếng Việt;
 • Bản phim dự kiến chiếu giới thiệu.
 1. Thời gian làm việc: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Lệ phí: Phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phim như sau:
 • Nội dung công việc – Mức thu (đồng)
 • Thẩm định và phân loại phim

7.1. Phim thương mại:

a. Phim truyện:

a.1. Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) – 3.600.000

a.2. Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập

a.3. Độ dài từ 151 – 200 phút tính thành 02 tập

b. Phim ngắn:

b.1. Độ dài đến 60 phút: – 2.200.000

b.2. Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện

7.2. Phim phi thương mại:

a. Phim truyện:

a.1. Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) – 2.400.000

a.2. Độ dài từ 101 – 150 phút tính thành 1,5 tập

a.3. Độ dài từ 151 – 200 phút tính thành 02 tập

b. Phim ngắn:

b.1. Độ dài đến 60 phút – 1.600.000

b.2. Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện

Ghi chú: Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.

Để tìm hiểu thêm về  tổ chức chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ.