Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Luật Doanh nghiệp 2020)

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Theo Luật Doanh nghiệp 2020)

Căn cứ pháp lý:

 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
  (“Luật Doanh nghiệp 2020”)
 2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2021;
  (“Nghị định 01/2021/NĐ-CP”)
 3. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.
  (“Thông tư 01/2021/NĐ-CP”)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.[1]

Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.[2] Có thể có một hoặc nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật, trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp.[3]

Để thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật:[4]

Xem tại đây.

 1. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;
 2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên.[5]

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ bằng một trong hai cách thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Đăng ký qua mạng tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 2: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả qua bưu điện.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi tư cách pháp lý của doanh nghiệp trong các giao dịch.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.

[1] Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020;

[2] Khoản 1 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020;

[3] Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020;

[4] Phụ lục II-2 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

[5] Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.