ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Đăng ký bản quyền tác giả là việc chủ sở hữu tác phẩm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký bản quyền cho tác phẩm do mình sáng tạo ra tại Cục Bản quyền tác giả nhằm bảo hộ cho tác phẩm của mình.

Ai có quyền đăng ký bản quyền tác giả?

Theo Luật sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu có quyền được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, gồm người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm vả chủ sở hữu quyền tác giả;

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào, hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối tượng nào được đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả bao gồm:

– Sáng tác văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác;

– Nội dung bài giảng hoặc các bài nói khác;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả là bao lâu?

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả được quy định như sau:

– Quyền nhân thân của tác giả: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; Quyền được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì được bảo hộ vô thời hạn.

– Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản quy định có thời hạn bảo hộ sau:

            + Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;

            + Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

            + Tác phẩm không thuộc loại hình quy định trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

– Thời hạn bảo hộ theo quy định trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì?

Theo Luật sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: 02 bản;

– Mẫu bản sao tác phẩm đăng ký: 03 bản;

– Giấy xác nhận chủ sở hữu quyền tác giả: 02 bản;

– CMND hoặc hộ chiếu của tác giả: 02 bản sao y;

– Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập: 02 bản sao y;

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Sau khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả thì ai là chủ sở hữu tác phẩm?

Sau khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả thì quyền sở hữu tác phẩm sẽ thuộc về cộng đồng. Tuy nhiên việc sử dụng tác phẩm không được làm mất đi bản chất của tác phẩm và phải thể hiện tên của tác giả,  không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tác giả.

Để biết thêm thông tin về Đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng liên hệ.