ÁP DỤNG BIÊN LAI ĐIỆN TỬ THU TIỀN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THÁNG 10/2023

Vừa qua, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án có hiệu lực từ 01/10/2023. Theo đó, kể từ ngày 01/10/2023, biên lai thu tiền thi hành án dân sự được áp dụng dưới 02 dạng là biên lai giấy và biên lai điện tử.

Biên lai điện tử là tập hợp các thông tin được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư 04/2023/TT-BTP, do cơ quan thi hành án dân sự cấp bằng phương tiện điện tử cho người nộp tiền theo quy định của pháp luật.

Khi sử dụng biên lai điện tử để thu tiền, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thông báo các loại biên lai sử dụng trên Trang/Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự và thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy định.

Cơ quan thi hành án dân sự sẽ cung cấp mã tra cứu, thông tin địa chỉ truy cập cho người nộp tiền để tra cứu biên lai điện tử. Ngoài ra, khi cơ quan, tổ chức khác muốn sử dụng biên lai điện tử để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật thì gửi đề nghị bằng văn bản đến cơ quan thi hành án dân sự.

LegalTech tổng hợp

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn